දයාබර ගුරුතුමන් වෙත, මුලින්ම මම ඔබට ස්තූති කිරීමට කැමතී. ඔබ උත්සාහ කලා ඔබගේ සජීවී විකාශය, ඔබ සජීවීව ශබ්දාගාරයක් තුල කරනු ලබන ආකාරයෙන්ම අප සියලු දෙනාටම පහසු වන අයුරින් කිරීමට. මම ඒ හැම සජීවී විකාශයක්ම අත්වින්දා. මම ඉගෙනගත්තා, කොහොමද අපි යෝගා තුලින් අපේ අභ්‍යන්තරයට යන්නේ?අපි කොහොමද අපේ ආධ්‍යාත්මය දියුණුකර ගන්න යෝගා භාවිතා කරන්නේ? යන්න. මම අත්වින්දා මනසේ හා කයේ තිබෙන සම්බන්ධතාවය.මනස හා කය එකිනෙක සම්බන්ද වූවත් අපට එය තේරුම් ගත නොහැකී.නමුත් මම මේ සජීවී විකාශයන් තුලින් ඒ සම්බන්දතාවය අත්වින්දා. එය මට මගේ ජීවිතය විදිමින් ගතකිරීමට හැමදාටම උදව්වක් වෙනවා. මේ සජීවී විකාශය මට වටිනා අත්දැකීමක්.මම නැවත වරක් ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙනවා. සප්නි. Dear Master, First of all l would like to thankful for you. You are great teacher. In live video sessions, you trued to teach us like a studio live sessions. I enjoyed it. I learned, how we can use yoga to go to our inner life…..how to use yoga for develop our spirituality. I experienced how can l connect my mind and body together.Mind and body is interconnected important things.but we don’t know about that. In that sessions l experienced their connection. It helps to me to enjoy my life ever. It is amazing and valuable time for me. Again, thank you my dear master. Kindly regards,

View All Testimonials